دلنوشته های محدثه.... سلام به همه ی دوستایی که دلنوشته های منو می خونن. shimen یعنی الهه خوشبختی یعنی آرزوی من .... راستی اگه از نوشته های من استفاده می کنین حتما حتما منبعش رو ذکر کنین. . . . با دلت زمزمه کن: مرد!... گریه اینجا بی دلیل و سخت ممنوع است... tag:http://shimen.mihanblog.com 2018-08-13T15:27:38+01:00 mihanblog.com بد نیست... 2014-10-30T11:33:54+01:00 2014-10-30T11:33:54+01:00 tag:http://shimen.mihanblog.com/post/108 محدثه


]]>
فاصله 2014-10-30T11:32:22+01:00 2014-10-30T11:32:22+01:00 tag:http://shimen.mihanblog.com/post/107 محدثه ]]> می بینمت... 2014-10-30T11:27:25+01:00 2014-10-30T11:27:25+01:00 tag:http://shimen.mihanblog.com/post/106 محدثه ]]> هم نامِ مرد!!! 2014-05-17T16:38:54+01:00 2014-05-17T16:38:54+01:00 tag:http://shimen.mihanblog.com/post/105 محدثه]]>
می رسد نوروز.. 2014-03-09T18:44:43+01:00 2014-03-09T18:44:43+01:00 tag:http://shimen.mihanblog.com/post/103 محدثه می رسد نوروز؛که فریاد همه ی زاغ ها، چهچهه می شود...آدم برفی روزهای سرد؛من گرمای دست هایت رااز خود بهار عیدی می گیرم...
می رسد نوروز؛
که فریاد همه ی زاغ ها، چهچهه می شود...
آدم برفی روزهای سرد؛
من گرمای دست هایت را
از خود بهار عیدی می گیرم...
]]>
بیرون!!! 2014-03-09T18:40:01+01:00 2014-03-09T18:40:01+01:00 tag:http://shimen.mihanblog.com/post/102 محدثه خیالت را جمع کن؛خودت هم اگر این حجم قرمز راترک نکنی،باجیب های خالی از احساستازپس این تورم مغزی که صاحبخانه ات رابدجور درگیر کرده،بر نمی آیی!یا همین لحظه برویابه انتقام حواسم،تو وخیال وخاطراتت را ازین خانه بدجور پرت میکنم...بیرون!!!

خیالت را جمع کن؛
خودت هم اگر این حجم قرمز راترک نکنی،
باجیب های خالی از احساست
ازپس این تورم مغزی که صاحبخانه ات رابدجور درگیر کرده،بر نمی آیی!
یا همین لحظه برو
یابه انتقام حواسم،
تو وخیال وخاطراتت را ازین خانه بدجور پرت میکنم...
بیرون!!!

]]>
مرد راه راه پوش... 2014-03-09T18:37:03+01:00 2014-03-09T18:37:03+01:00 tag:http://shimen.mihanblog.com/post/101 محدثه یاد مردی که درشهر گمشدگان، راه راه می پوشید بخیر؛مردمک این چشم ها به تماشای آدمک های خال خالی پوش، دورانی شده...!
یاد مردی که درشهر گمشدگان، راه راه می پوشید بخیر؛
مردمک این چشم ها به تماشای آدمک های خال خالی پوش، دورانی شده...!

]]>
به شدت... 2014-03-09T18:32:38+01:00 2014-03-09T18:32:38+01:00 tag:http://shimen.mihanblog.com/post/100 محدثه مثل باران به شدت آن شب،مثل سرمای به شدت بهمن،مثل احساس به شدت مجنون،به نگاه شدید تو محتاج است؛آرزوی به شدت قلبم...
مثل باران به شدت آن شب،
مثل سرمای به شدت بهمن،
مثل احساس به شدت مجنون،
به نگاه شدید تو محتاج است؛
آرزوی به شدت قلبم...


]]>
شنیدنی 2014-03-09T18:24:07+01:00 2014-03-09T18:24:07+01:00 tag:http://shimen.mihanblog.com/post/99 محدثه دخترک باموهای دوگوشی آن روزها؛همین بانویی ست که امروز با سیم های بی دست،شنیدن هایش را اختصاصی می کند! دخترک باموهای دوگوشی آن روزها؛
همین بانویی ست که امروز
با سیم های بی دست،شنیدن هایش را اختصاصی می کند!
]]>
تاب... 2014-03-09T18:01:07+01:00 2014-03-09T18:01:07+01:00 tag:http://shimen.mihanblog.com/post/98 محدثه همبازی عزیز؛سرزمین من پراز احساسات سرسره ایست،سر آرزوهایم گیج می رود ازبسچرخ وفلک سوار شده ام...اینقدر باافکارم الاکلنگ  بازی نکن! بفهم؛این شهردیگر ازین تاب ها ندارد...
همبازی عزیز؛
سرزمین من پراز احساسات سرسره ایست،
سر آرزوهایم گیج می رود ازبس
چرخ وفلک سوار شده ام...
اینقدر باافکارم الاکلنگ  بازی نکن! بفهم؛
این شهردیگر ازین تاب ها ندارد...


]]>
همه چیز تمام می شود... 2014-01-16T09:53:41+01:00 2014-01-16T09:53:41+01:00 tag:http://shimen.mihanblog.com/post/97 محدثه رنگ به رخسار این روزهایم نمانده، از سر فشارهای متناوب ندیدنت...دبگر ضعیف می زند نبض انتظار کشیدن هایم...میدانم؛آخرش چشم های این زندگی؛تشنه ی یک لحظه ی شیرین، سیاهی می رود و تو زمزمه می کنی: " متاسفم..."

رنگ به رخسار این روزهایم نمانده، از سر فشارهای متناوب ندیدنت...
دبگر ضعیف می زند نبض انتظار کشیدن هایم...
میدانم؛
آخرش چشم های این زندگی؛
تشنه ی یک لحظه ی شیرین،
 سیاهی می رود و تو زمزمه می کنی:
" متاسفم..."


]]>
ماه نامه... 2013-12-18T16:35:34+01:00 2013-12-18T16:35:34+01:00 tag:http://shimen.mihanblog.com/post/96 محدثه چشم های تو همان ماه نامه ی زندگی منند که باهر پلک زدنت ، ورق می خورد ومن بیسوادِ بیسوادفقط ؛ صفحه به صفحه اش را تماشا می کنم...

چشم های تو همان ماه نامه ی زندگی منند
که باهر پلک زدنت ، ورق می خورد
ومن بیسوادِ بیسواد
فقط ؛
 صفحه به صفحه اش را تماشا می کنم...


]]>
چشم های بارانی 2013-10-07T13:12:42+01:00 2013-10-07T13:12:42+01:00 tag:http://shimen.mihanblog.com/post/95 محدثه این خش خشِ الهام بخشصدای خورد شدن استخوانهای من است ؛وقتی زیر چتر تنهاییم راه می روم...این باران بند آمدنی نیست؛مراقب چشم هایت باش شاعرک!*** وقتی به هرقیمتی که شده نباید اشک هایش جاری شوند...
این خش خشِ الهام بخش
صدای خورد شدن استخوانهای من است ؛
وقتی زیر چتر تنهاییم راه می روم...
این باران بند آمدنی نیست؛
مراقب چشم هایت باش شاعرک!*** وقتی به هرقیمتی که شده نباید اشک هایش جاری شوند...


]]>
رنگین کمان 2013-10-07T08:31:29+01:00 2013-10-07T08:31:29+01:00 tag:http://shimen.mihanblog.com/post/94 محدثه تیر را چه به باران!وقتی کمان نگاهتبه هیچ مهری رنگین نمی شود...
تیر را چه به باران!
وقتی کمان نگاهت
به هیچ مهری رنگین نمی شود...

]]>
از این بالا... 2013-09-30T11:42:20+01:00 2013-09-30T11:42:20+01:00 tag:http://shimen.mihanblog.com/post/93 محدثه ]]>